Klantenservice

Voor vragen en/of opmerkingen is onze klantenservice te bereiken:

Afspraak maken

U bent van harte welkom in de winkel zonder afspraak. Een afspraak maken mag natuurlijk wel, het kan eventueel zijn dat u eventjes moet wachten i.v.m. 'spontaan' binnen lopende klanten.

Maak hier gemakkelijk zelf een WINKEL AFSPRAAK. 

Levertijd en verzendkosten

Voor alle bestellingen geldt een gemiddelde levertijd van 3 tot 4 weken. De verzendkosten zijn conform PostNL voor een aangetekend pakket.

Garantie

Mochten er zich, ondanks onze strenge kwaliteitscontrole, materiaal en/of fabricagefouten in het sieraad voordoen, dan wordt het sieraad kosteloos gerepareerd of vervangen. Echter, op het verlies van diamant(en) en andere edelstenen in al zijn slijpvormen kunnen wij na één jaar na de aankoopdatum geen garantie meer geven. 

Wanneer er schade ontstaat door een onjuiste behandeling van het sieraad dan dekt onze garantie deze kosten niet.

Algehele draagtips

 • vermijd contact met water, schoonmaakmiddelen en make-up
 • draag het niet tijdens het douchen, sporten of slapen
 • spray geen parfum op het sieraad
 • poets het sieraad regelmatig op met een sieraden poetsdoekje
 • laat zettingen van stenen in ieder geval één keer per jaar controleren, of vaker bij twijfel

Op aanvraag

Als er bij een sieraad 'OP AANVRAAG' staat, wil dat zeggen dat dit sieraad niet op voorraad is. Er kan natuurlijk altijd een soortgelijk nieuw sieraad gemaakt worden. Houd hierbij rekening met een iets langere levertijd. Omdat de sieraden uniek handgemaakt worden in ons eigen atelier, zullen ze niet identiek zijn als op de foto's. Indien er stenen in een sieraad zijn verwerkt, kan onder andere de kleur iets anders zijn.

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product uit te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen, bijvoorbeeld als er slijtage of schade aan het product is opgetreden. Wij zijn dan gerechtigd die schade te verrekenen met het terug te storten bedrag.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier, dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht naar:

Edelsmid Ton van den Hout B.V.
Markt 4
6041 EL Roermond

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betaling, inclusief de leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht. Wij betalen u terug met hetzelfde betalingsmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten bij een  binnenlandse zending maximaal € 15,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die naar specificatie van de consument zijn gemaakt, niet zijnde de ring- of polsmaatvoering; voor diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen, zoals het uitvoeren van reparaties en/of aanpassingen van producten, het aanbrengen van (laser-)gravures, as-voorzieningen, wasafdrukken e.d.; voor overeenkomsten die gesloten zijn met zakelijke klanten.

Algemene voorwaarden Ton van den Hout

Algemeen:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Edelsmid Ton van den Hout b.v. en consumenten.
 2. Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 3. Edelsmid Ton van den Hout b.v. is een goud- en zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt Edelsmid Ton van den Hout b.v. zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.
 4. Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

De totstandkoming van de overeenkomst:

 1.  De overeenkomst tussen Edelsmid Ton van den Hout b.v. en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Edelsmid Ton van den Hout b.v., kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Edelsmid Ton van den Hout b.v. aan de consument om een aanbod te doen.

Vaststelling van de prijs:

 1.  De tussen Edelsmid Ton van den Hout b.v. en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
 2. Van de tussen Edelsmid Ton van den Hout b.v. en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Edelsmid Ton van den Hout b.v. nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien tussen Edelsmid Ton van den Hout b.v. en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Edelsmid Ton van den Hout b.v. overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door Edelsmid Ton van den Hout b.v. gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan Edelsmid Ton van den Hout b.v. te voldoen.

Betalingsverplichtingen:

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door Edelsmid Ton van den Hout b.v. aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Edelsmid Ton van den Hout b.v. over te gaan tot verrekening.
 3. Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Edelsmid Ton van den Hout b.v. heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Edelsmid Ton van den Hout b.v., zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Edelsmid Ton van den Hout b.v. de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.
 4. Indien de overeenkomst tussen Edelsmid Ton van den Hout b.v. en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Edelsmid Ton van den Hout b.v. een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.
 5. Edelsmid Ton van den Hout b.v. is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. Edelsmid Ton van den Hout b.v. dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Edelsmid Ton van den Hout b.v., ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Intellectuele eigendommen:

 1.  De door Edelsmid Ton van den Hout b.v. vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Edelsmid Ton van den Hout b.v., ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Edelsmid Ton van den Hout b.v., niet toegestaan.

Leveringsverplichtingen:

 1.  Levering door Edelsmid Ton van den Hout b.v. vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.
 2. Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument Edelsmid Ton van den Hout b.v. in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.
 4. Indien Edelsmid Ton van den Hout b.v. niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.
 5. Edelsmid Ton van den Hout b.v. is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.
 6. Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Edelsmid Ton van den Hout b.v. gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. Edelsmid Ton van den Hout b.v. dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Edelsmid Ton van den Hout b.v., ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

 1.  Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Edelsmid Ton van den Hout b.v. kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Edelsmid Ton van den Hout b.v. niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.
 2. Bij het in bewaring geven van een zaak zal Edelsmid Ton van den Hout b.v. de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van Edelsmid Ton van den Hout b.v. komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.
 3. Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.
 4. De eigendom van een door Edelsmid Ton van den Hout b.v. te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan Edelsmid Ton van den Hout b.v. zijn voldaan.
 5. Edelsmid Ton van den Hout b.v. zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan Edelsmid Ton van den Hout b.v. alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

Klachten, gebreken en garantie:

 1. De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 14 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Edelsmid Ton van den Hout b.v. mede te delen.
 2. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke over­dracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespe­ci­ficeerd, aan Edelsmid Ton van den Hout b.v. te worden meegedeeld.
 3. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onver­wijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrij­ken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Edelsmid Ton van den Hout b.v. te worden meegedeeld.
 4. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Edelsmid Ton van den Hout b.v. met betrekking tot de betreffende gebre­ken.
 5. De consument dient Edelsmid Ton van den Hout b.v. schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Edelsmid Ton van den Hout b.v. niet binnen 14 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Edelsmid Ton van den Hout b.v. te verhalen.
 6. Edelsmid Ton van den Hout b.v. garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte mate­riaal gedurende een termijn van 6 maanden na de leve­ring, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.
 7. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optre­den in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  a) de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoor­schriften dan wel ander dan het voorzien­de normale gebruik;
  b) normale slijtage;
  c) be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waar­onder begrepen de koper;
  d) de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  e) materialen of zaken, die door de koper aan de verko­per ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
  f)  materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor­zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toege­past, alsmede van door of namens de koper aange­leverde materialen en zaken.
 8. Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Edelsmid Ton van den Hout b.v. tot demontage, reparatie of andere werkzaamhe­den met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet over­gaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Forumkeuze en rechtskeuze:

 1.  Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Edelsmid Ton van den Hout b.v. zich bevindt.
 2. Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

Identiteit van de verantwoordelijke

Edelsmid Ton van den Hout B.V., gevestigd te Roermond aan de Markt 4, 6041 EL en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 13027170. B.T.W.nr: NL0089.28.307.B01